Rezerwacja pokoju | Wielka Krokiew Residence&SPA Zakopane
Wielka Krokiew Residence&SPA Zakopane logo - białe wertykalne

OBOWIĄZUjĄCE ZASADY

REGULAMIN
OBIEKTU

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Obiektu obowiązuje na terenie Wielka Krokiew Residence&SPA Zakopane ul.Bronisława Czecha 2A, 34-500 Zakopane w  Zakopanem i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wielka Krokiew Residence&SPA Zakopane ul.Bronisława Czecha 2A, 34-500 Zakopane zwana jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu oraz jest integralną częścią umowy.
 4. Regulamin Obiektu jest ogólnodostępny na terenie Obiektu, w tym w Recepcji oraz na stronie internetowej pod adresem pl/regulamin-obiektu
 5. Umowa zostaje zawarta poprzez dokonanie rezerwacji i zapłaty zadatku lub całej należności za pobyt. Gość dokonując ww. czynności potwierdza, że zapoznał się i w pełni akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje w Obiekcie wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu. W sytuacji, gdy Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia zarówno doby hotelowej jak i pobytu, w miarę dostępności pokoi.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie w  przypadku nierozliczenia się za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA POBYTU

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Recepcji Obiektu.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową na podany przez niego adres e-mail warunki wstępnej rezerwacji oraz informacje potrzebne do dokonania zapłaty zadatku w wysokości 50% wartości pobytu lub też dokonania zapłaty całości kwoty za pobyt. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku może stanowić wartość całości pobytu.
 3. W przypadku braku wpłaty zadatku przez Gościa w wyznaczonym terminie lub dokonania jego wpłaty po wyznaczonym terminie, Obiekt zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i sprzedaży pokoju innej osobie. W takim przypadku kwota wpłaconego zadatku zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową informację zawierającą potwierdzenie rezerwacji.
 5. Pozostałą część ceny pobytu (po odjęciu wpłaconego zadatku) Gość uiszcza po przyjeździe do Obiektu w dniu zameldowania.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności związanych z rezerwacją lub meldunkiem.
 7. Do każdego dnia pobytu doliczana jest opłata miejscowa (klimatyczna) w wysokości wynikającej z miejscowych przepisów prawa.
 8. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 10. Gość i osoby towarzyszące zobowiązani są do dokonania zameldowania niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 12. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju od 8:00 do 22:00 Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 13. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.
 14. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

§4 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji.
 3. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • wynajem miejsca postojowego w okresie objętym rezerwacją pobytu,
 4. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy odpłatnie następujące usługi:
 • wynajem miejsca postojowego poza okresem objętym rezerwacją pobytu (zgodnie z cennikiem),
 • wynajem strefy relaksu (SPA) na wyłączność (zgodnie z cennikiem),

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały umieszczone w sejfie pokojowym.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Obiektu, czy poza terenem Obiektu.
 7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych Gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Obiektu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Obiekt przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami, za dodatkową opłatą, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy lub w klatce. Gość jest zobowiązany do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody lub przywłaszczone mienie stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym Recepcję.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i  ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okna, wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 8. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§7 RZECZY POZOSTAWIONE

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione w pokoju zostaną na życzenie Gościa odesłane na jego koszt pod wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Obiektu lub zostaną zutylizowane albo przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§8 CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).
 2. Przestrzenie ogólnodostępne Obiektu są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 3. Obiekt akceptuje pobyt zwierząt za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie dla każdego gościa. Obiekt zastrzega sobie prawo odmówienia pobytu wraz ze zwierzętami.
 4. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. W razie naruszenia ww. zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną za każdorazowe złamanie zakazu według cennika Obiektu, niezależnie od obciążenia Gościa kosztami doprowadzenia pokoju do poprzedniego stanu (koszty odświeżenia). W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość zostanie obciążony kosztami zgodnie z cennikiem Obiektu.
 5. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.
 6. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. Zagubienie lub zniszczenie klucza/karty dostępu wiąże się z jednorazową opłatą ustaloną w cenniku.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w Obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Obiektem.
 10. Zabronione jest wchodzenie na teren niedostępny, nieprzeznaczony dla Gościa, w szczególności na teren zaplecza, teren strefy technicznej lub gospodarczej, itp.
 11. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 12. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług noclegowych. Administratorem danych osobowych jest WK Podhale Sp. z o.o. w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 2A, 34-500 Zakopane. Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie krokiewresidence.pl/rodo , oraz w Recepcji.
 13. Aktualny cennik usług i opłat w Obiekcie znajduje się w Recepcji Obiektu oraz na stronie internetowej pod adresem krokiewresidence.pl/cennik-uslug-dodatkowych
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane osobiście w Recepcji, pisemnie na adres Obiektu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: recepcja@krokiewresidence.pl

ZASADY REZERWACJI ONLINE NA STRONIE KROKIEWRESIDENCE.PL

 1. Konsument może w terminie 48 godzin bezpłatnie anulować rezerwację (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny – otrzyma on zwrot 100% kwoty rezerwacji,
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia w formie elektronicznej (wiadomość e-mail na adres recepcja@krokiewresidence.pl) przed upływem tego terminu. 
 3. Czas rozpatrzenia odstąpienia od umowy lub reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.
Zarezerwuj Zadzwoń