PRZETWARZANIE DANYCH

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna - realizacja pobytu

WK Podhale Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 2A, 34-500 Zakopane, informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (dalej „RODO”):

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”, „ADO”) jest WK Podhale Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 2A, 34-500 Zakopane, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001003299, NIP: 7361742548, REGON: 523723877.

 

  1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu • realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z  Administratorem bądź do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy m. in. w celu dokonania rezerwacji noclegu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO • w celu ewentualnego dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art.  6 ust. 1 lit. f RODO • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

  1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej  niż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i do końca okresu weryfikacji wykonania obowiązków podatkowych oraz administracyjnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy.

  1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, pracownikom Administratora czy podmiotom współpracującym z Administratorem  (podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych). Przekazywać przy tym możemy wyłącznie minimalny zakres informacji, tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/EOG.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

Monitoring wizyjny w budynku - informacja

WK PODHALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest WK PODHALE Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem;
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych;
3. Monitoring wizyjny obejmuje obszar na zewnątrz budynku tj. parking przy obiekcie oraz wewnątrz budynku Administratora;
4. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;¬¬
5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 roku. Po tym okresie zapis z monitoringu podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
7. Jeżeli Osoba, której wizerunek został utrwalony uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje w związku z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać bezpośrednio w obiekcie.

Zarezerwuj Zadzwoń